ပအိုဝ်ႏယိုꩻယာႏ ခယာငေါဝ်း

ခွန်ခိုဗင်ႏ – ထူႏခန်းမတ်တန်ꩻ

ခွန်ကျောႏရီး – ဇာႏတိမျိုꩻခွန်ခွိုꩻ

ခွန်ကမ္ဘာ – စွီႏစူထောင်သွိုညီꩻ

ခြုံ တွမ်ႏ ပွဉ်ꩻ