သွုပ်ခွိုꩻမွိုန်းဖုန်း

အနာႏဂါတ်နီအရောင်ႏ

ဟွိုန်ဟောဝ်ညီꩻတွမ်ႏသီကုသိုလ်ႏ

အုဲင့်ခန်းကောင်ရွေꩻ

အရောင်ႏတသီးခွိုꩻနွယ်ႏ (၂)

မောင်ꩻကော့ꩻမွေး

မွိုးရင်ꩻသွိုန်ႏထီဖါရင်ꩻသွီႏယာႏ

လိုႏတွိုင်ꩻသꩻ(ပင်ႏလုံငေါဝ်းထီ)

ဒဲဉ်သီႏလာဗွေ ၂၀၁၂ (ဝေင်ꩻဘန်ကောက်-၂)

ထောင်ꩻညီꩻသွော့ꩻအရန်းထိုတဖူꩻဆွာꩻ

ကမ်းနာꩻသꩻ

၂၁ နီဆားတုဲင် ( သꩻရာႏကမ္ပာယ်ႏ )

၁၂-အာႏရဲင်ꩻ (အမုဲင်-၅)

မေတ္တာႏခမ်းတန် ငေါဝ်းထီလွိုက်ရွေꩻစွုမ်ႏ

သꩻရာႏငေါဝ်းအွဉ်ႏဟွိုန် – ( လက်ရွေးစင် )